زمان گلدهي ارقام مختلف پسته

15,000 تومان

مهمترين پايه هاي پسته انتخاب پايه ازمهمترين مسائل است كه درزمان احداث باغ پسته بايد به آن توجه شود. هرچندكه…